הרקע קצר: סיפורי יוסף הם החוליה המקשרת בין סיפורי האבות וסיפורי משה. המסופר בסיפורי יוסף הוא הרקע למסופר בספר שמות.

 סיפורי יוסף פרקים ל"ז נ'

הפרקים הנלמדים: ל"ז, ל"ח, ל"ט, מ', מ"א, מ"ב, מ"ג, מ"ד, מ"ה, מ"ו, מ"ז

 

רקע קצר: סיפורי יוסף הם החוליה המקשרת בין סיפורי האבות וסיפורי משה. המסופר בסיפורי יוסף הוא הרקע למסופר בספר שמות.

סיפורי יוסף שונים מסיפורי האבות הן מבחינה ספרותית, והן מבחינה רעיונית.

א.      סיפורי האבות מורכבים מסיפורים בודדים וקצרים שכונסו יחד, ואילו פרשת יוסף היא סיפור 

     עלילתי רצוף ומתמשך (סאגה).

ב.      מבחינת ההשקפה הדתית בעוד שבסיפורי האבות אלוהים מתערב בעלילה, ומכריע

     בהתפתחותה, הרי שבסיפורי יוסף נמצא האלוהים ברקע המאורעות. הוא אינו נזכר במהלך

     העלילה, אך השגחתו שולטת ומכוונת את המאורעות.

ג.       הדמויות העיקריות בסיפורי האבות הן דמויות מייצגות: מקצועות, מעמדות, עמים. לא כן

     בסיפורי יוסף. כאן כל המשתתפים הם אנשים פרטיים, והם מייצגים אך ורק את עצמם.

ד.      הרקע לסיפורי האבות הוא ארץ כנען. הרקע לסיפורי יוסף הוא מצרי.

ה.      יוסף מתואר בצורה אידיאלית ומצבו המכובד משקף את עליונות השבטים אפרים ומנשה.

     במילים אחרות, ניתן לומר כמעט בוודאות כי סיפורי יוסף נכתבו בממלכת הצפון, ולא ביהודה.

 

המבנה הספרותי של סיפורי יוסף:

א.       פרק ל"ז: פרולוג הצגת הגיבורים, המקום, הבעיה.

ב.       פרק ל"ט מ"א (למעט ל"ח): יוסף, הגיבור וגורלו. התפתחות העלילה. הסיבוך.

ג.        פרק מ"ב מ"ה: שיא העלילה.

ד.       פרק מ"ו מ"ט: סיום ראשון לעלילה.

ה.       פרק נ': השלמה בין יוסף לאחיו. מות יעקב. מות יוסף.

 

 

פרק ל"ז: חלומותיו של יוסף (פס' 1 11), מכירתו של יוסף (פס' 12 36)

יוסף הוא הבן המועדף על אביו. בהתנהגותו, ובעיקר בחלומותיו, מעורר יוסף את אחיו לשנוא אותו עד כדי כך שכאשר נקרית לידם ההזדמנות, הם מוכרים את יוסף לישמעאלים, ומכסים על המעשה מפני אביהם באמצעות קנוניה מכוערת. 

 

שאלות:

1.        בפסוקים 1 17 נרמזות ארבע סיבות לשנאת האחים את יוסף. מהן הסיבות? צטט.

2.        בחלומות יוסף (פס 5 11) יסודות על-טבעיים. מהם. מה תפקידם?

3.        המחבר מוסר לנו כי ליעקב שתי תגובות לחלומות יוסף. מהן? הסבר את תשובתך.

4.        כותונת הפסים מוזכרת בסיפור שלוש פעמים. הסבר כיצד היא תורמת לקידום העלילה.

5.        לטענת חז"ל ה"איש" הנזכר בפסוקים 15 17 הוא מלאך ה'. מה הביא את חז"ל לחשוב כך?

6.        קרא פסוקים 22 28. יש הטוענים כי דברי יהודה שלא להרוג את יוסף משכנעים יותר מדברי

      ראובן, מפני שיהודה הבליט את הקשר בינו לבין אחיו. הסבר כיצד ניתן לבסס טענה זו על

      אופן הניסוח של דברי יהודה וראובן בפסוקים הנ"ל.

7.        "וישלחו את כתונת הפסים ויביאו אל אביהם." (פס' 32) ר' משה בן נחמן (הרמב"ן) מפרש: 

      "וישלחו    שתקעו בה [=בכותנת] את השלח [=חרב] לקרעה במקומות רבים". איזה קושי  

      בפסוק הביא את הרמב"ן לסטות מהפירוש הפשוט של המילה "וישלחו"? 

      

פרק ל"ח: מעשה יהודה ותמר

פרק ל"ח הוא חריג בסיפורי יוסף. הוא קוטע את סיפורי יוסף, בספרו סיפור ממקום ומתקופה שונים לחלוטין. מיקומו "המוזר" של הפרק, בלב סיפורי יוסף, הביא את החוקרים המודרניים  לשער כי הפרק שולב כאן במסגרת המאבק האידיאולוגי בין ממלכת ישראל וממלכת יהודה, הנשלטת בידי בית דוד. בעוד יוסף, אבי ממלכת הצפון, מציל את עם ישראל מרעב וממוות, וגובר על יצרו בפרשת אשת פוטיפר (פרק ל"ט), יהודה ומשפחתו חוטאים ללא הרף. יהודה מתפתה לקיים יחסים של גילוי עריות עם תמר, כלתו, ולבית דוד אין אפוא מה להתפאר בעברו.

 

שאלות

1.        קרא דברים כ"ה 5 10. הסבר בקצרה את חוק הייבום. הבא שני פרטים בהם המסופר בפרק

      ל"ח תואם את חוק הייבום. במה המסופר בפרק ל"ח שונה מהחוק הנ"ל?

2.        כיצד רומז פס' 1 כי העלילה שתסופר בפרק איננה חלק אינטגרלי (בלתי נפרד) מסיפורי יוסף?

3.        מה מציע יהודה לתמר לאחר מותו של אונן? מדוע הוא מציע זאת? צטט.

4.        מהם החפצים: חותם, פתיל ומטה ומה הם מסמלים?

5.        קרא מגילת רות, ד' 18 22 והסבר כיצד קושר מחבר פרק ל"ח את הסיפור עם בית דוד.

6.        הבא חמישה פרטים המעידים כי הפרק בא לדבר בגנות יהודה, בפרט, ובית דוד, בכלל.     

7.        בפסוק 24 בא לביטוי מעמדו של אבי המשפחה במשטר הפטריארכלי. הסבר הגד זה.

 

פרק ל"ט: יוסף ואשת פוטיפר

שאלות:

1.       בפסוק 1 מופיע אמצעי ספרותי הנקרא: "חזרה מגשרת" (שם נוסף: "הברחה"). קרא את הפסוק

     האחרון בפרק ל"ז והסבר מהי חזרה מגשרת. (היעזר: יהושע, כ"ד 29 וכן  שופטים, ב' 8 9)

באילו אמצעים תוכניים וצורניים משתמש הכתוב כדי להדגיש את צדקתו של יוסף, ולהאיר

     את דמותו באור חיובי?

3.       "ויעזוב כל אשר לו ביד יוסף, ולא ידע אתו מאומה, כי אם הלחם אשר הוא אוכל" (פס' 6)

     ר' שלמה יצחקי (רש"י) מפרש: " 'כי אם הלחם' - היא אשתו, אלא שדיבר בלשון נקיה"

     רשב"ם מפרש: "לא היה מעיין ומביט כלל בצורכי ביתו מהיכן בא לו עד שעה שרואה את

     מאכלו על השולחן ואוכלו. כל מיני מאכל קורא אותו לחם" כיצד מסביר כל אחד מהפרשנים

     את פס' 6?

4.        צטט מן הפסוקים 6 שני משפטים היכולים לתמוך בפרושו של רש"י לפס' 6.

5.        קרא פס' 11 19. במה ומדוע שונה דיווח האישה לאנשי ביתה מדיווחה לבעלה?

6.        מהי הסיטואציה שאליה נקלע יוסף (פס' 20 23) ובמה היא דומה למקרה קודם בחייו?

 

פרק מ': חלומות שר המשקים ושר האופים

 שאלות:

1.        קרא בראשית מ' 8 ו מ"א 15 16 והסבר מהי השקפת המקרא על החלומות.

2.        מהם ההבדלים בין שני החלומות בפרק? מדוע הפתרונות כה שונים? הסבר.

 

פרק מ"א: חלומות פרעה

 

שאלות:

1.         מצא שני הבדלים ושני עניינים דומים בהשוואה בין חלומות פרעה לחלומות השרים בפרק מ'.

2.         כיצד מדגיש הכתוב כי פרעה חושש מאד מן החלומות שחלם.

3.         בפס' 35 49 מספר הגזמות. ציין שלוש מהן, והסבר את תפקידן. כיצד תסביר את ריבוי

      ביטויי ההגזמה בקטע?

 4.   הסבר את פס' 34 מבחינה לשונית ומבחינה עניינית. 

 

פרק מ"ב: אחי יוסף יורדים מצרימה

 

שאלות:

1.        מהי אירוניה? מה היה המעשה האירוני במכירת יוסף לישמעאלים, לאור הנאמר בפס' 6?

2.        "את האלוהים אני ירא" (פס' 18) האם מהנאמר עלולים האחים לגלות כי יוסף הוא המדבר

      אליהם? נמק את תשובתך.

3.        איזה מידע חדש, הקשור במכירת יוסף, עולה מדברי האחים בפס' 18 24? מה חשב ראובן

      על גורלו של יוסף, לפי הפסוקים הנ"ל?

4.       יש הטוענים כי פס' 21 22 הם שיאו של הפרק. הסבר טענה זו.

5.       מהי תגובת יעקב לדרישתו של יוסף? האם תשובתו של ראובן ליעקב הגיונית ומשכנעת? נמק!

6.       "והם לא ידעו כי שומע יוסף, כי המליץ בינותם" (פס' 23) הסבר את הפסוק. מהו אותו "מליץ"?

 

פרק מ"ג: אחי יוסף חוזרים למצרים

 

שאלות:

1.        השווה את דברי יהודה ליעקב (פס' 8 9) לדברי ראובן (מ"ב 37). מי המשכנע מהשניים? נמק! 

2.        קרא פס' 32. חזור וקרא שאלה 3 בפרק ל"ט. באיזה משני הפרושים תומך פס' 32? הסבר.

פרק מ"ד: נאומו של יהודה

המתח מגיע לשיאו. יוסף מאשים את האחים בגניבת גביע הכסף, המשמש לו ככלי לפתרון החלומות. האחים מכחישים בתוקף, אך הגביע נמצא אצל בנימין. כעונש, דורש יוסף להשאיר את בנימין במצרים, זאת כדי להביא את יעקב, אביו, אליו.

בשיאו של הפרק נושא יהודה נאום. הדברים נאמרים בשעת מצוקה גדולה של האחים. הם נאשמים בגנבה ובבגידה באיש שכה היטיב עמם. הנאום מבטא את השינוי הגדול שהאחים עוברים. הם נלחמים על נפשם ומתמודדים עם האשמות מדומות. יהודה לוקח אחריות על שאר האחים (מה שמרמז על מעמדו של השבט בעתיד) ומגלה את הערבות ההדדית בין האחים.

הנאום הוא סוג ספרותי (סוגה = ז'אנר) מיוחד. הנואם, הרוצה לשכנע את מאזיניו, נוקט  באמצעים מיוחדים, הנקראים "אמצעים רטוריים" (רטוריקה = אמנות הנאום).

 

שאלות:

 1.    בפסוקים 9 17 ארבע הצעות, המהוות מעין משא ומתן בין האחים ויוסף. מי הוא המציע 

      בכל אחת מן הפעמים, ומהי הצעתו? מה קורה בסופו של המשא ומתן?

 2.    מהי מטרתו של יוסף ב"השתלת" הגביע? מהי תגובת האחים? התבסס על הכתוב.

3.        מדוע משמיט יהודה בנאומו את האשמת יוסף את האחים בריגול?

4.        הבא ארבעה אמצעים רטוריים מנאומו של יהודה.

5.        על פי נאום יהודה, האם למדו האחים את הלקח שיוסף רצה ללמדם? בסס דבריך על הכתוב.

 

פרק מ"ה: יוסף מתוודע אל אחיו

כאשר יוסף נוכח כי אחיו למדו את הלקח, הם ערבים זה לזה, ואינם מוכנים להפקיר את בנימין ולחזור לכנען, הוא אינו יכול עוד להתאפק. הוא פורץ בבכי ומתוודע אל אחיו ההמומים. זהו כמובן שיאו של הסיפור, ומכאן תבוא ההתרה המהירה והסיום הרוגע.

 

שאלות:

1.        מנה ארבעה שלבים בהתוודעות יוסף אל אחיו, בפס' 1 15.

2.        הבא שתי ראיות מן הכתוב להשקפה כי אלוהים עומד מאחורי המאורעות במשפחת יעקב.

3.        מהן שלוש התגובות של יעקב בשמעו כי יוסף חי? הסבר וצטט.

4.        מדוע מצווים פרעה ויוסף על האחים לקחת כל כך הרבה מתנות ליעקב בארץ כנען?

 

פרק מ"ו: יעקב יורד מצריימה

 

שאלות:

1.        מדוע מתגלה אלוהים ליעקב ברדתו למצרים? מהי השקפתו של יעקב בעניין הירידה למצרים?

2.        על פי הפסוקים מ"ו 31 מ"ז 12 מהן הסיבות להענקת ארץ גושן ליעקב ובניו?

 

פרק מ"ז: תכנית החומש של יוסף

הסיפור על יוסף ואחיו מסתיים בכי טוב. יעקב ומשפחתו מגיעים מצריימה. יעקב נפגש עם פרעה ומקבל חבל ארץ למגורי משפחתו הענפה.

בהמשך הפרק נסגר מעגל נוסף, שהחל בפרק מ"א, והוא סיפור הרעב. המספר מתאר כיצד משתלט יוסף על כל הרכוש והאדמות במצרים, ומעביר אותן לידי פרעה, למעט אדמות הכוהנים. על ידי כך  מנציח יוסף שלטון ריכוזי, וקובע את דמותה של מצרים מבחינה פוליטית פנימית לדורות רבים.  

 

שאלות:

1.        תאר את השלבים בשעבודו של העם המצרי.

2.        הסבר את פסוק 12. כיצד מעיד הפסוק על חכמתו של יוסף?

3.        השווה את צוואת יעקב ליוסף (פס' 29 30) לדברי יוסף לפרעה (נ' 5). הסבר את ההבדלים.

 

מאגר שאלות מבחינות הבגרות על בראשית ל"ז מ"ז

1.       את מיקומו של פרק ל"ח בתוך סיפורי יוסף מסביר רש"י: "למה נסמכה פרשה זו [יהודה ותמר]

     לכאן והפסיק בפרשתו של יוסף? ללמד שהורידוהו אחיו מגדולתו, וכשראו את צרת אביהם

     אמרו: 'אתה אמרת למכרו, אילו אמרת להשיבו, היינו שומעים לך' " הסבר את דבריו של רש"י. 

2.       קרא בראשית ל"ז 1 14 ואת שירה של נורית זרחי "יוסף":

   יוסף/ נורית זרחי

והשמש והירח קדו לי                               ואם אני הוא הבן האהוב

ואחת עשרה האלומות                               זה שייזרק עוד לבור ואחר לארץ המצרים       

אבל מדוע אתם מביטים בי כך                     האם כתונת הפסים נתן לי אבי

האני אחראי על החלומות?                         גמול קטן הוא לייסורים?       

 

בגני השינה שלי קול מופיע                        אם כך ואם כך האם מישהו מכם, אחים

ואחד עשר כוכבים משתחווים                     יחליף גורלו בגורלי,

והרי לא אני את החלום פתרתי                    אתם, שלא חלמוני מעולם

פתר אותו אבינו, אבי.                               והיושבים לנצח בחלומי.

 

א. בסיפור התנכי האחים ויעקב מאשימים את יוסף בניסיון להשתלט עליהם באמצעות החלומות.

    בסס טענה זו על הכתוב.

ב. כיצד נורית זרחי דוחה ביקורת זו ומצדיקה את יוסף בשני הבתים הראשונים של השיר?

ג. הרד"ק מפרש את פסוק 10: "כשם שאי אפשר לאמך שתבוא, שכבר מתה, כשם שבטל החלום בזה, כך בטל כולו" באיזה נימוק דוחה יעקב את דברי יוסף, לדעת רד"ק? הסבר כיצד אפשר לבסס את דברי רד"ק על פסוק 10.

 

                                                                                      בהצלחה!

לקטע הקודם: סיפורי אברהם פרקים י"ב כ"ג

 

בעמוד זה:   סיפורי יוסף פרקים ל"ז נ'

 

לאתר הבגרות בתנ"ך של עמוס                                                        2010

 

 

חומר טוב

 

הרד"ק מפרש את פסוק 10: "כשם שאי אפשר לאמך שתבוא, שכבר מתה, כשם שבטל החלום בזה, כך בטל כולו" באיזה נימוק דוחה יעקב את דברי יוסף, לדעת רד"ק?

 

 

הוטנטוט - מיקוד 2008

 

בית הקברות קוזל בברסלאו

בוטרו

הוטנטוט